Bådklubben Vidå

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BÅDKLUBBEN VIDÅ.

 

Paragraf 1. Bådklubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er Bådklubben Vidå.

Dens hjemsted er Tønder kommune.

 

Paragraf 2. Bådklubbens formål.

Klubbens formål er at fremme søsporten, ved at samle alle, der har denne interesse, under klubbens stander, hvilket søges opnået ved:

– at fremme sikkerheden til søs.

– at virke for fællesskabet for medlemmerne.

– at værne om miljøet.

– at fremme klubbens interesser over for private og offentlige myndigheder.

– at forestå havnens drift, vedligeholdelse m.m.

 

Paragraf 3. Medlemskab af organisation.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Lillebælt-Syd kredsen og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

 

Paragraf 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Endvidere kan bestyrelsen optage 16-17 årige. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Kun medlemmer af Bådklubben VIDÅ kan komme på venteliste for bådplads i havnen. Ledige bådpladser tildeles klubbens medlemmer på venteliste efter medlemmets anciennitet.

Kun aktive medlemmer kan tildeles bådplads.

Klubben råder over et antal pladser for både op til 26 fod og et antal pladser for både op til 17 fod.

 

Paragraf 5. Kontingent.

Nye aktive medlemmer betaler ved indmeldelse i Bådklubben VIDÅ et indskud, der ikke tilbagebetales ved udmeldelse.

Nye passive medlemmer betaler ikke indskud, men ved overgang fra passivt til aktivt medlemskab af klubben betales der indskud.

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, der betales forud. Størrelsen af indskud og kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

Paragraf 6. Udmeldelse – eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens bestyrelse med mindre end 14 dages varsel. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance den 15. februar kan bestyrelsen med mindst 8 dags skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold, herunder overtrædelse af vedtægterne, giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den først kommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordnen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter jfr. paragraf 9,

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Desuden skal gammel gæld til klubben samt nyt indskud være indbetalt før en genoptagelse i klubben kan finde sted.

 

Paragraf 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i infotavlen og via. mail.

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes ved opslag i klubhuset. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdes. Forslagene skal optages i dagsordnen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, når generalforsamlingen er lovligt varslet. (se dog paragraf 9 og 18)

 

Paragraf 8. Dagsorden.

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretninger ved formand.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budget for klubben.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand. (lige år)
 7. Valg af kasserer (ulige år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. i lige år – 1 medlem
  2. i ulige år – 2 medlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10.  Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 revisor suppleant.
 11. Eventuelt.

 

Paragraf 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Kun aktive stemmeberettigede medlemmer har stemmeret.

Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Dog kræves der ved vedtægtsændringer, at mindst 50% af klubbens aktive, stemme-berettigede medlemmer er tilstede og at 2/3 af disse stemmer for.

Er der ikke 50 % af klubbens aktive, stemmeberettigede medlemmer tilstede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og her skal 2/3 af de fremmødte aktive, stemmeberettigede medlemmer stemme for vedtægtsændringen.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Paragraf 10. ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal indeholde forslag til dagsordenen, og de enkelte forslag skal være motiverede. Bestyrelsen indkalder til en sådan generalforsamling senest 1 måned efter anmodningen herom.

 

Paragraf 11. klubbens ledelse.

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer: formand, kasserer, sekretær, næstformand og et menigt medlem. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær efter hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Den suppleant, der ved sit valg fik flest stemmer, indkaldes først. Såfremt formand/kasserer afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv med en midlertidig formand/kasserer indtil ordinær generalforsamling. Kun aktive stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelse og andre tillidshverv.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke have tillidsposter i andre fritidssejlerklubber.

Bestyrelsen afholder møde, når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

Medlemmer kan henvende sig skriftligt til et bestyrelsesmedlem med klager eller forslag. Bestyrelsen skal da behandle disse på førstkommende bestyrelsesmøde og besvare henvendelsen skriftligt. Der skrives referat fra såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger, og disse referater er tilgængelige for et hvert aktivt medlem i klubben.

Bestyrelsen kan såfremt den finder det nødvendigt, ansætte 2 lønnede pladsmænd.

Bestyrelsen skal sørge for, at den med Tønder kommunes miljø- og vandløbsvæsen, indgåede lejeaftale vedr. bådklubbens område overholdes, herunder:

 • at lejeafgiften betales forud hvert år inden 1. april.
 • at der årligt inden 1. maj tilsendes miljø og vandløbsvæsenet en revideret medlemsfortegnelse med bådnumre.
 • At miljø og vandløbsvæsenet underrettes om ændringer i bådklubbens brug af området og det bestående anlæg. Herunder ekstra ordinære vedligeholdelser forud for disses gennemførelse.
 • At aftalens vedligeholdelsesbestemmelser vedrørende græsslåning, ukrudt, tidsler og muldvarpeskud gennemføres.

 

Paragraf 12.  Bestyrelse – tegningsret.

Formanden eller næstformanden indkalder til alle møder, såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger og repræsenterer klubben ved forhandlinger og retsforhold. Optagelse af lån, pantsætning, kautionering samt køb og salg af fast ejendom kræver at være vedtaget på to hinanden følgende generalforsamlinger. Herefter pålægges det den samlede bestyrelse at underskrive på klubbens vegne.

 

Paragraf 13. Regnskab.

Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober. Regnskabet revideres af revisorerne, der har adgang til enhver oplysning om klubbens økonomiske forhold. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

Paragraf 14. Bådpladserne.

Hver bådejer tildeles nummereret plads ved broen. Bestyrelsen har ret til at foretage omplacering af bådene.. Ligger en bådplads ubenyttet hen efter 1. juni, tilfalder pladsen klubben, medmindre der er truffet særlig aftale med bestyrelsen.

Bådpladsen følger ikke båden ved salg, men følger medlemmet. De enkelte bådpladser markeres af pæle, der sættes af klubben. Medlemmerne har ret til at etablere stikbroer på egen bådplads.

Henliggen af både ud over perioden 1.april – 15. november er ikke tilladt.

 

En bådplads kan gå i arv til den nærmeste familie (ægtefælle/børn).

Der skal være tegnet en ansvarsforsikring på bådene. Bevis herfor skal kunne fremlægges på bestyrelsens forlangende. Fra og med 1. april 2006, skal nye aktive medlemmer tegne ansvarsforsikring i klubbens kollektive forsikringsordning.

Der kan kun tildeles 1 bådplads pr. husstand. Undtaget herfor er dog hjemmeboende børn over 16 år. Hvis en bådplads forlades ud over 14 dage skal dette meddeles til pladsmanden eller bestyrelsen for udlejning som gæsteplads i fraværsperioden. Bådejerne må ikke udlåne eller udleje deres bådpladser. Bådpladserne kan kun udlejes af bestyrelsen.

 

Paragraf 15._Bådnumre.

Bådens nummer er medlemsnummeret, som SKAL være påklæbet båden i en størrelse

af mindst 10 cm. I højden og være påført et ”L” foran nummeret. Både som ikke kan identificeres, må ikke henligge i Vidåen/havnen. Ved udlån af båd skal låneren medbringe ejerens medlemsbevis til forevisning på forlangende.

Nøglen til klubhuset kan fås mod betaling af et depositum (fastsættes af bestyrelsen).

 

Paragraf 16. Områdets vedligeholdelse, nyanlæg.
Klubben forestår vedligeholdelse, rengøring og oprydning på klubbens område. Endvidere forestår klubben nyanlæg af bro, plads, hus m.v.. Bestyrelsen kan i forbindelse hermed opfordre medlemmerne til at udføre arbejde for klubben, hvorefter der træffes aftale om den enkelte arbejdsopgaves udførelse.

 

Paragraf 17. Regler for sejlads på Vidå.
1. Sejlads er tilladt for robåde og motorbåde.
2. Sejlads med motorbåde må kun ske med hastighed på max. 5 knob
3. Sejlads gennem Magisterkogen må kun ske på Vidåens hovedløb. I Magisterkogen er al sejlads forbudt i rørskoven og åkandebælterne. Opankring ved bredderne og landgang, bortset fra ved Lust, er kun tilladt for lodsejerne.
4. Sejlads med motor er kun tilladt fra Bådklubben Vidå og vestpå.
5. Vandløbsvæsenet kan fastsætte nærmere regler for sejlads m.v.

 

Paragraf 18. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til sted, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue der er i behold, anvendes til søsportslige
formål.